Tràng An: Theo Sông Vào Bóng Núi – Tống Mai

June 20, 2015 (TM) Có một nhà thơ “theo mây vào bóng núi” để rồi “chia núi quạnh hiu” … nhưng tôi thì theo sông vào bóng núi nhưng ở đây vì bóng núi không sâu mà sừng sửng ngay

Read More Tràng An: Theo Sông Vào Bóng Núi – Tống Mai

Có thể gọi người Huế định cư ở Washington DC là “Người Việt gốc Ve Sầu” được không?

June 14, 2015 (TM) Một người bạn ở trường cũ gởi Dạ Minh bài viết này. Đọc xong có những điều làm DM nhớ ra… ..DM không lớn lên thời thiếu nữ với Huế, nhưng tiếng ve kêu vang những

Read More Có thể gọi người Huế định cư ở Washington DC là “Người Việt gốc Ve Sầu” được không?

Kêu Dài Một Tiếng Lạnh Hư Không – Phùng Khánh

June 11, 2015 (TM) Bồ-tát Avalokiteśvara, trong khi quán chiếu sâu sắc với tuệ giác qua bờ, bỗng khám phá ra rằng tất cả năm uẩn đều trống rỗng, tất cả đều là cái không. Giác ngộ điều ấy xong,

Read More Kêu Dài Một Tiếng Lạnh Hư Không – Phùng Khánh