Tràng An: Theo Sông Vào Bóng Núi – Tống Mai

June 20, 2015 (TM) Có một nhà thơ “theo mây vào bóng núi” để rồi “chia núi quạnh hiu” … nhưng tôi thì theo sông vào bóng núi nhưng ở đây vì bóng núi không sâu mà sừng sửng ngay

Read More Tràng An: Theo Sông Vào Bóng Núi – Tống Mai