Tất cả đều vô nghĩa ngoại trừ bầu trời kia ! – Tống Mai

Jan 14, 2020 (TM) “Moi aussi, j’étais comme du sable, et tout, en moi, s’est effacé.” Câu đó của Saint-Exupéry trong Terre des hommes. Những cái gì tôi chứng kiến mỗi buổi sáng sau cửa sổ của tôi cũng như

Read More Tất cả đều vô nghĩa ngoại trừ bầu trời kia ! – Tống Mai

New Year’s Eve Tribute to Aretha Franklin at the Kennedy Center – Tống Mai

Jan 1, 2020 (TM) When evening falls so hard I will comfort you I’ll take your part, oh, when darkness comes And pain is all around Like a bridge over troubled water I will lay me down Bản nhạc xưa

Read More New Year’s Eve Tribute to Aretha Franklin at the Kennedy Center – Tống Mai