Vườn anh đào sau cơn bão tuyết Jonas ở Washington DC – Tống Mai

Jan 29, 2016 (TM) … Có gì mang màu trắng của mùa đông … đang rơi. … và như thế tôi bắt đầu lọat hình vườn đào sau trận bão tuyết Jonas ở Washington DC của mình bằng một con

Read More Vườn anh đào sau cơn bão tuyết Jonas ở Washington DC – Tống Mai

Chúng ta chia lìa từ ngàn kiếp trước mà vẫn chưa hề xa lìa nhau dù trong khoảnh khắc. Chúng ta nhìn mặt nhau suốt ngày, thế mà vẫn chưa bao giờ thấy nhau – Danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát phá vỡ tất cả ý thức và vô thức của con người và kinh nghiệm hư vô của văn hào Hemingway – Phạm Công Thiện

Jan 23, 2016 (TM) “Thức uẩn” được đề cập một cách nên thơ trong đoạn dưới biết bao, nổi bật lên giữa những Thọ, Tướng, Hành trong bài viết và tôi trích: Thức uẩn (Vijnàna-skandha) đuợc chuyển hóa thành “Pháp

Read More Chúng ta chia lìa từ ngàn kiếp trước mà vẫn chưa hề xa lìa nhau dù trong khoảnh khắc. Chúng ta nhìn mặt nhau suốt ngày, thế mà vẫn chưa bao giờ thấy nhau – Danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát phá vỡ tất cả ý thức và vô thức của con người và kinh nghiệm hư vô của văn hào Hemingway – Phạm Công Thiện

Tuyết Montréal, Île-des-Sœurs: Nhìn lại bên kia bờ vắng như không … – Photos: Tống Mai

Jan 17, 2016 (TM) Tuyết trên sông St Laurence ở Ils des soeurs của Montréal phủ trên nước và lau lách. .. nhìn qua sông rộng, nhìn lại nhân gian còn bé teo teo… Tống Mai Montréal –  Jan 15,

Read More Tuyết Montréal, Île-des-Sœurs: Nhìn lại bên kia bờ vắng như không … – Photos: Tống Mai