Tôi biết cuối cùng là cái chết, cơ thể chúng ta sẽ cúi đầu nằm yên… – Tống Mai

Jan 24, 2024 (TM) Nhưng khi nhìn bạn tôi khóc…   Tôi biết cuối cùng là cái chết, cơ thể chúng ta sẽ cúi đầu nằm yên, nhưng khi nhìn bạn tôi khóc…   The day broke gray and dull.

Read More Tôi biết cuối cùng là cái chết, cơ thể chúng ta sẽ cúi đầu nằm yên… – Tống Mai