Home

“Khung Cửa Hẹp”, cái tên có cặp mắt nhìn lui.
Cuốn La Porte étroite của André Gide đánh dấu thời học sinh xa xưa cổng trường vôi tím Đồng Khánh Huế của tôi mà hầu hết các bạn tôi ai cũng đã từng đọc hay từng biết. Mỗi lần nhìn lui thì cuốn sách quay lại nhìn nhắc cho biết những gì nên thơ nhất, mộng mơ nhất của thời đi học. Blog Khung Cửa Hẹp vì đó mang những khuôn mặt thân thiết của bạn bè thuở cùng lớn lên với cuốn sách bất tử này.

Tống Mai
Virginia, tháng Sáu 2017