Cụng ly! uống với tâm cô tịch …

Sept 25, 2017 (TM)

 

 

Cụng ly! uống với tâm cô tịch
Mỗi giọt cân bằng một tử sinh.
Cụng ly! uống với vô hình, tướng.
Rơi vãi nghìn sâu: hạt ngậm thinh

(Du Tử Lê)

 

 

2 thoughts on “Cụng ly! uống với tâm cô tịch …

Leave a Reply