Tầm Nhìn Cùng Hạt Cát – Wisława Szymborska

June 1, 2015 (TM) Tình cờ đọc bài thơ này của tác giả người Ba Lan Wisława Szymborska, tôi ngạc nhiên liên tưởng một thoáng trong kinh Bát Nhã của những gì sắc, thọ, tưởng, hành, thức… đều là “không”

Read More Tầm Nhìn Cùng Hạt Cát – Wisława Szymborska