Nhưng qua sát na thứ hai, tâm hồn tôi bỗng nhiên bâng khuâng, hối hận … Thích Nhất Hạnh

June 11, 2015 (TM) “…Sau khi thắp đèn, đốt hương, tôi quỳ xuống, khai chuông mõ và cúng dường như thường lệ. Vẫn đôi chấm thủy tinh xuất hiện sau đỉnh trầm, vẫn chú thằn lằn của mọi hôm bò

Read More Nhưng qua sát na thứ hai, tâm hồn tôi bỗng nhiên bâng khuâng, hối hận … Thích Nhất Hạnh

Kêu Dài Một Tiếng Lạnh Hư Không – Phùng Khánh

June 11, 2015 (TM) Bồ-tát Avalokiteśvara, trong khi quán chiếu sâu sắc với tuệ giác qua bờ, bỗng khám phá ra rằng tất cả năm uẩn đều trống rỗng, tất cả đều là cái không. Giác ngộ điều ấy xong,

Read More Kêu Dài Một Tiếng Lạnh Hư Không – Phùng Khánh

Tôi mất đi nhiều thứ lắm, trong đó có cả tiếng chuông chùa – Tống Mai

Jan 25, 2020 (TM) Tôi vừa cúng giao thừa xong theo giờ của DC, mười hai tiếng sau giao thừa bên nhà.  Đêm đang lạnh lắm, DC giá rét bất ngờ.  Biết rằng giao thừa bên này chỉ là một

Read More Tôi mất đi nhiều thứ lắm, trong đó có cả tiếng chuông chùa – Tống Mai

Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ

Dec 18, 2014 (TM) Tống Mai góp nhặt.  Nguồn: langmai Thích Nhất Hạnh Có một bài thơ của Vũ Hoàng Chương có lẽ ít người biết đến. Đây là một trong những bài thất ngôn tứ tuyệt. “Dấu hỏi vây

Read More Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ

Thích Nhất Hạnh at the World Bank – Mindfulness Meditation – Tống Mai

Aug 14, 2013 (TM) “If you are the best man, then transform violence into the heart of oneness-love.” Đọc hai câu cuối này trong bài thơ của Sri Chinmoy, tôi có thể nối nó với thông điệp của thầy Thích

Read More Thích Nhất Hạnh at the World Bank – Mindfulness Meditation – Tống Mai