Fragile: Nothing comes from violence and nothing ever could – Tống Mai

June 11, 2020 (TM) Đây là lần thứ tư tôi lại nương tựa vào bản nhạc này.  Tôi dùng Fragile để ru ngủ mình khi album “Nothing Like the Sun” của Sting ra đời 30 năm trước. Nghe mãi cho

Read More Fragile: Nothing comes from violence and nothing ever could – Tống Mai