Trở lại “The Patience Stone” của Atiq Rahimi – Tống Mai

April 1, 2017 (TM) Somewhere in Afghanistan or elsewhere. Nơi đó có thể là Afghanistan hay bất cứ nơi đâu. Trung Đông, Phi Châu, hay Á Châu … hay ngay trên đất nước của bạn. Nơi đó có những khuôn

Read More Trở lại “The Patience Stone” của Atiq Rahimi – Tống Mai