The Palouse: Hòa Âm Điền Dã – Tống Mai

June 18, 2023 (TM)     Một điều gì đó rất trừu tượng trong Symphony No. 6 (Pastoral Symphony) của Beethoven, bản giao hưởng mà trong đó những nốt chậm của movement thứ hai dù có khả năng gợi lên

Read More The Palouse: Hòa Âm Điền Dã – Tống Mai