Người từ trăm năm về ngang sông rộng, ta ngoắc mòn tay, trùng trùng gió lộng … Nguyễn Tất Nhiên

Dec 7, 2015 (TM) Đêm hôm kia trên đường phố San Francisco, bỗng nhiên nghe bài hát trong xe của anh tôi “người từ trăm năm về khơi tình động…” phổ thơ của Nguyễn Tất Nhiên, tôi chạnh lòng đến những

Read More Người từ trăm năm về ngang sông rộng, ta ngoắc mòn tay, trùng trùng gió lộng … Nguyễn Tất Nhiên