Nhạc kịch “Miss Saigon” – The Movie in My Mind – Tống Mai

Jan 5, 2019 (TM) Còn ai nhớ đến câu mở đầu của cuốn “Of Human Bondage”, Thân Phận, của Somerset Maugham không? Tôi hỏi không biết lần này là bao nhiêu lần mỗi khi trời xám buồn, khi có những

Read More Nhạc kịch “Miss Saigon” – The Movie in My Mind – Tống Mai