Những bức thư viết trong giờ bạch lạp của Trịnh Công Sơn và Dao Ánh – Tống Mai

April 13, 2017 (TM)   Thư Tình Gởi Một Người Trịnh Công Sơn www.youtube.com/watch?v=WCI_N_awgio   Họ gọi đó là giờ bạch lạp khi thắp nến viết cho nhau trong đêm. Tôi lấy cuốn Thư Tình Gởi Một Người từ kệ

Read More Những bức thư viết trong giờ bạch lạp của Trịnh Công Sơn và Dao Ánh – Tống Mai