Brothers in Arms – Nghe với tôi bản nhạc này – Tống Mai

July 26, 2019 (TM) Chúng ta là những kẻ ngu xuẩn mới chiến tranh với chính đồng loại của mình. There’s so many different worlds And a million different suns All we have just one world Why living in different

Read More Brothers in Arms – Nghe với tôi bản nhạc này – Tống Mai