Một góc chiếu và Bát Nhã Tâm Kinh – Tống Mai

Mar 4, 2015 (TM) Cách đây mười lăm năm,  cảm hứng từ hình ảnh của một chú tiểu,  tôi có vẽ một bức tranh và lấy pháp danh của mình để đặt tên cho bức tranh chú tiểu ấy. Đó

Read More Một góc chiếu và Bát Nhã Tâm Kinh – Tống Mai

Bản dịch Bát Nhã Tâm Kinh mới của thầy Thích Nhất Hạnh

(Nguyễn Đăng Hoàng góp nhặt và giới thiệu, 9/18/2014) – Sept. 24, 2014 (TM) Kinh văn Tâm Kinh mới bằng văn trường hàng: Tâm kinh Tuệ Giác Qua Bờ Bồ-tát Avalokiteśvara, trong khi quán chiếu sâu sắc với tuệ giác

Read More Bản dịch Bát Nhã Tâm Kinh mới của thầy Thích Nhất Hạnh