Ave Maria – O Mother, hear a suppliant child! – Tống Mai

Dec 24, 2017 (TM) – Dec 24, 2019 (TM) Đêm nay tôi gởi lại một post của Christmas năm trước. Nửa đêm của DC. Silent night ! Tôi thức đón Réveillon dù là người ngoại đạo duy nhất trong gia

Read More Ave Maria – O Mother, hear a suppliant child! – Tống Mai