Il est mort le soleil và Tình Xa, Nửa Hồn Thương Đau, Dấu Tình Sầu, Tình Nhớ – Tiếng hát Minh Nguyệt

Aug 11, 2014 (TM)
Revised: Jan 3, 2020 (TM)

 

Minh Nguyệt

 

Il est mort le soleil
youtu.be/prWvRtLhSx4?list=UUVNlwG0S4B2AYkUod3MzzTw

Tình Xa
youtu.be/lAjeW03xz4s

Nửa Hồn Thương Đau
youtu.be/NKqONxoOWts

Dấu Tình Sầu
youtu.be/lLalYKNFU5k
Tình Nhớ
youtu.be/BClmytL_vC8

 

 

Leave a Reply