Tình Xa, Nửa Hồn Thương Đau, Dấu Tình Sầu, Tình Nhớ, và Il est mort le soleil – Tiếng hát Minh Nguyệt

Tình Xa
youtu.be/lAjeW03xz4s

Nửa Hồn Thương Đau
youtu.be/NKqONxoOWts

Dấu Tình Sầu
youtu.be/lLalYKNFU5k
Tình Nhớ

Il est mort le soleil
youtu.be/prWvRtLhSx4?list=UUVNlwG0S4B2AYkUod3MzzTw

Leave a Reply