Somewhere over the rainbow – Photos: Hoàng Trọng

Aug 8, 2015 (TM)

“Some place where there isn’t any trouble.
Do you suppose there is such a place, Toto?
There must be. It’s not a place you can get to by a boat, or a train. It’s far, far away. Behind the moon, beyond the rain...”

Một nơi nào đó vắng bóng phiền muôn.
Nơi đó có thật hở Toto?
Nhất định phải có. Đó không phải là nơi chị có thể đến bằng thuyền hay xe lửa.
Nơi đó xa lắm, có thể ở sau mặt trăng hay phía bên kia vùng mưa chị ạ.

(Tống Mai trích từ The Wizard of Oz)

Niagara Falls - Photo: HoangTrong
Niagara Falls – Photo: HoangTrong
Niagara Falls - Photo: HoangTrong
Niagara Falls – Photo: HoangTrong
Niagara Falls - Photo: HoangTrong
Niagara Falls – Photo: HoangTrong
Niagara Falls - Photo: HoangTrong
Niagara Falls – Photo: HoangTrong
Niagara Falls - Photo: HoangTrong
Niagara Falls – Photo: HoangTrong

0 thoughts on “Somewhere over the rainbow – Photos: Hoàng Trọng

Leave a Reply