Nơi bóng tối và ánh sáng giao hòa – La grotte du paradis – Nguyên Huệ

Oct 14, 2015 (TM)

Những hình ảnh đẹp như những ngọn nến thắp sáng bóng đêm.
Đây là những hình ảnh của bạn tôi.

Ai đặt tên cho động là “Động Thiên Đường” kể cũng lạ. Người ta leo thang lên thiên đường chứ không xuống thang để xuống thiên đường. Nhưng hang động này xứng với tên gọi có lẽ vì chứa đầy những hình ảnh làm liên tưởng đến thiên đường với Phật Thích Ca, Quan Thế Âm và không biết bao nghê thường cổ tháp, cung thần tiên hội tụ….
Tống Mai

Ombres et lumières
mélangées
Silence

Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo
Photo: PhPo

Leave a Reply