Australia – Photos: Trần Đại Lộc

 

Dec 8, 2015 (TM)

Hình ảnh chuyến đi Úc của anh Trần Đại Lộc tuần qua trong Dec 2015,  gồm núi đá đỏ Ayers Rock nổi tiếng, hình thành hơn 600 triệu năm từ khối đá nằm dưới đáy biển và vị trí nằm cách mặt đất 348m.

 

Melboune - Ayers Rock Uluru. Photo: TDLoc
Ayers Rock (Uluru). Photo: TDLoc
Melboune - Ayers Rock Uluru. Photo: TDLoc
Ayers Rock (Uluru). Photo: TDLoc
Melboune - Ayers Rock Uluru. Photo: TDLoc
Ayers Rock (Uluru). Photo: TDLoc
Melboune - Ayers Rock Uluru. Photo: TDLoc
Ayers Rock Uluru sunset. Photo: TDLoc
Melboune - Ayers Rock Uluru. Photo: TDLoc
Ayers Rock (Uluru) – Mai (Fruits, Seeds and Vegetables).   Photo: TDLoc
Melboune - Ayers Rock Uluru. Photo: TDLoc
Ayers Rock (Uluru) – Seasons.  Photo: TDLoc
Melbourne. Photo: TDLoc
Melbourne –  Great Ocean Road, Twelve Apostles.  Photo: TDLoc
Melbourned. Photo: TDLoc
Melbourne – Great Ocean Rd, Twelve Apostles.  Photo: TDLoc
Melbourne. Photo: TDLoc
Melbourne. Photo: TDLoc
Melbourne. Photo: TDLoc
Melbourne. Photo: TDLoc
Cairns. Photo: TDLoc
Cairns. Photo: TDLoc
Cairns. Photo: TDLoc
Cairns. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Sydney. Photo: TDLoc
Melbourne . Photo: TDLoc
Melbourne . Photo: TDLoc
Melbourne. Photo: TDLoc
Melbourne. Photo: TDLoc

 

 

One thought on “Australia – Photos: Trần Đại Lộc

Leave a Reply