Màu xanh và ảnh hưởng không thể diễn tả trên cảm xúc của con người – Tống Mai

Aug 12, 2021 (TM) Có điều gì rất gần gũi trong cách Goethe dùng biểu đồ cho những màu cơ bản (primary colors) trong cuốn Theory of Colours của ông để kết nối cảm xúc của người với từng màu

Read More Màu xanh và ảnh hưởng không thể diễn tả trên cảm xúc của con người – Tống Mai