That life, I crossed mountains, crossed rivers and pagodas, not for reincarnation, but just for an encounter with you somewhere during the journey …

Nov 12, 2014 (TM)

Chị gởi Trọng bài thơ của vị Dalai Lama thứ sáu chị thấy được trên cửa tiệm của một người Tây Tạng ở San Francisco do cô chủ tiệm viết lại. Chị đứng đọc và tần ngần ở đó mãi, cô chủ hỏi chị thích bài thơ phải không, phải, Is this for sale, can I buy it?  No, it’s not for sale but I can give it to you.  Oh, how kind, you’re so nice. It’s ok, you can have it because I can write another one. Thế là cô chủ lấy xuống, cuốn khung giấy lại đưa cho chị. Đi đâu xin đó, chị cười thầm mình. Về đến DC tìm hiểu về vị Dalai Lama này là ai mà làm bài thơ kỳ diệu thoáng đọc đã sững sờ và chị khám phá một vị tu thật kỳ lạ và khác người.
Tống Mai – July 13, 2014

Mai 2014 - That Life by the 6th Dalai Lama p
 

那一刻,我升起风马,不为乞福,只为守候你的到来。

That moment, I raised prayer flags, not for praying, just for awaiting your coming.

那一日,我垒起玛尼堆,不为修德,只为投下心湖的石子。

That day, I piled up a cairn, not for benevolence, just for casting a rock in your heart lake.

那一夜,我听了一宿梵唱,不为参悟,只为寻你的一丝气息。

That night, I listened to the chanting of sutras, not for enlightenment, just for a trace of your scent.

那一月,我摇动所有的经筒,不为超度,只为触摸你的指尖。

That month, I spun all the prayer wheels, not for release of souls, just for the touch of your fingertips.

那一年,我磕长头匍匐在山路,不为觐见,只为贴着你的温暖。

That year, I crawled forward on the mountain path with long kowtow, not for pilgrimage, just for being close with your warmth.

那一世,我转山转水转佛塔,不为修来生,只为途中与你相见。

That life, I crossed mountains crossed rivers and crossed pagodas, not for reincarnation, just for an encounter with you somewhere during the journey.

One thought on “That life, I crossed mountains, crossed rivers and pagodas, not for reincarnation, but just for an encounter with you somewhere during the journey …

  1. Em cám ơn chị Mai bài thơ của Ngài Dalai Lama thứ 6. Nói lên một tình yêu tìm đến người bạn chân thật. Ngài chỉ sống đến 23 tuổi rồi mất.

Leave a Reply