Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau …

Dec 4, 2016 (TM) Trên một ngọn núi cao, có hai người sống không mùa đông, mùa nắng, họ chỉ biết có một mùa, đó là mùa của yêu thương. Đó là Giấc mơ Chapi. Tôi nghe Giấc mơ Chapi

Read More Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau …