Trước nhà là sông – Nguyễn Tường Bách

NT Khoa gửi đến một bài viết về Bao Vinh được chuyễn sang dạng audio và có minh họa bằng hình ảnh:

KHOA_9
BAO VINH

Leave a Reply