Ngày mới rạng – Photos: Đỗ Tùng

Nov 10, 2015 (TM)

Sáng ni dậy sớm hơn thường lệ nên mới có mấy hình sương khói.
Morning has broken, like the first morning…”
Tùng

 

 

Photo: DoTung
Photo: DoTung
Lạc đàng. Photo: DoTung
Lạc đàng. Photo: DoTung
Lạc đàng. Photo: DoTung
Lạc đàng. Photo: DoTung
Photo: DoTung
Photo: DoTung
Photo: DoTung
Photo: DoTung

Leave a Reply