Đứa bé bên bức tường tưởng niệm Vietnam Veteran Memorial – Photos: Tống Mai

May 23, 2015 (TM)

Những hình ảnh trong buổi tưởng niệm chiến sĩ ngày Memorial Day bên bức tường Vietnam Memorial ở Washington DC.
Tống Mai

Photo: TốngMai
Photo: TốngMai
Photo: TốngMai
Photo: TốngMai
Photo: TốngMai
Photo: TốngMai
Photo: TốngMai
Photo: TốngMai
Photo: TốngMai
Photo: TốngMai

 

Leave a Reply