Tình Xa, Nửa hồn thương đau, và Il est mort le soleil – Tiếng hát Minh Nguyệt

MN12

youtu.be/lAjeW03xz4s

MN13
youtu.be/NKqONxoOWts

MN14
youtu.be/prWvRtLhSx4?list=UUVNlwG0S4B2AYkUod3MzzTw

Leave a Reply