Nghỉ mát ở Lake Tahoe – Minh Nguyệt

Ký Sự: Minh Nguyệt, ND Hoàng, NB Luận Lake Tahoe – Sept 28, 2014 (TM) * * * Minh Nguyệt “Thấy hình ai cũng tươi tắn dễ thương ghê.” Nghe Mai khen mà mát cả ruột , mũi thì nở

Read More Nghỉ mát ở Lake Tahoe – Minh Nguyệt

Bản dịch Bát Nhã Tâm Kinh mới của thầy Thích Nhất Hạnh

(Nguyễn Đăng Hoàng góp nhặt và giới thiệu, 9/18/2014) – Sept. 24, 2014 (TM) Kinh văn Tâm Kinh mới bằng văn trường hàng: Tâm kinh Tuệ Giác Qua Bờ Bồ-tát Avalokiteśvara, trong khi quán chiếu sâu sắc với tuệ giác

Read More Bản dịch Bát Nhã Tâm Kinh mới của thầy Thích Nhất Hạnh