Việt Nam và Triều Đình Huế 1900 – 1945

Tài liệu xưa, hay và quý.

Kính chuyển,

BxKhai

VIDEO TÀI LIỆU CỦA PHÁP VỀ VIỆT NAM 1900-1945

www.youtube.com/watch?list=UUPpOWa3N5Kwr4_3yzOGZQPQ&v=zWSOKEUHTV8

LN_151

Leave a Reply